Historia

Kiedy powstała organizacja Rotary i skąd wzięła się jej nazwa?
Pierwszy klub Rotary powstał w Chicago 23 lutego 1905 r., a jego założycielem był adwokat, Paul Harris. Na spotkaniu u inżyniera z kopalni, wspólnie z handlarzem węgla i krawcem postanowiono założyć klub, którego członkami będą przedstawiciele różnych zawodów i grup społecznych. Spotkania odbywały się regularnie i rotacyjnie (stąd nazwa Rotary) kolejno u każdego z członków klubu. Celem założycieli Rotary było, aby po dobrym poznaniu się, nieść sobie nawzajem pomoc oraz ludziom w potrzebie. Rotary jest dziś jedną z największych pozarządowych organizacji międzynarodowych, które zajmują się służbą społeczną. Jest to również organizacja apolityczna.

Jaki jest cel działania Rotary?
Celem działalności klubów Rotary jest wspieranie i umacnianie ideału służby, jako podstawy godnych i wartościowych przedsięwzięć, a w szczególności rozwoju bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, propagowania wysokich standardów etycznych w działalności zawodowej, uznania dla wszelkiej pracy użytecznej, nobilitowania zawodu wykonywanego przez każdego rotarianina, a także propagowanie zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju.

Kiedy organizacja Rotary zawitała do Polski?
Pierwszy klub Rotary powstał w Warszawie w 1931 r., pierwszy polski dystrykt w 1936 r. Rotary w Polsce zyskał przydomek “pierwszej brygady gospodarczej”, gdyż zwalczał izolacjonizm i ułatwiał kontakty międzynarodowe. Po zajęciu Polski przez Niemcy i ZSRR, na uchodźstwie powstała organizacja Outpost, która zrzeszała rotarian z Polski i innych krajów, gdzie Rotary było zakazane. Do Rotary należeli m.in. Stefan Starzyński, Jan Szembek, August Zaleski. Pierwszy Rotary Club po wojnie powstał w 1989 r. w Warszawie.

Co robią polskie kluby Rotary?
Polskie kluby uczestniczą w programach Rotary International oraz korzystają z pomocy Rotary Foundation. Prowadzą wymianę młodzieży, typują stypendystów, wysyłają i przyjmują grupy studyjne, fundują aparaturę medyczną, opiekują się domami dziecka, niepełnosprawnymi, sponsorują kulturę i sztukę.

Co oznaczają nazwy Rotary International i Rotary Foundation?
W Rotary International zarejestrowanych jest 29 629 klubów skupionych w 530 dystryktach obejmujących 163 kraje. Liczba rotarian na świecie sięga prawie milion dwieście tysięcy. Naczelnymi hasłami Rotary International są: Service above self (Służenie innym ponad korzyść własną) oraz: He profits most who serves best (Najwięcej zyskuje ten, kto służy najlepiej). Finansową podporą RI jest tworzona ze składek wszystkich członków i darowizn Rotary Foundation, która przeznacza corocznei ponad 40 mln dolarów na programy humanitarne i edukacyjne, m.in. 3H – Hunger – Health – Humanity. Najważniejszym programem ostatniego dziesięciolecia stała się prowadzona wspólnie (m.in. z WHO i UNICEF) akcja “Polio Plus”, mająca na celu zwalczanie choroby Heine-Mediny, z założeniem całkowitej jej likwidacji. Na stulecie Rotary, Rotary Foundation ustanawia stypendia naukowe i akademickie dla 1000 – 1200 osób rocznie.

Kto może zostać rotarianinem?
Rotary jest organizacją, do której nie ma zapisów – są zaproszenia. To my wyszukujemy wartościowe osoby w różnych środowiskach i zapraszamy taką osobę najpierw jako gościa, który mówi o swojej pracy, służbie społecznej itd. Później zarząd klubu w głosowaniu decyduje, czy ta osoba zostanie zaproszona do naszego grona.

Jaka jest struktura Rotary w Polsce?
Po 1989 r. polskie kluby podlegały dystryktowi z południowej Szwecji. Od 1 lipca 1997 r. w Polsce rozpoczął działalność własny dystrykt Rotary International. Pierwszym gubernatorem polskiego powojennego dystryktu był Bohdan Kurowski z RC Olsztyn. Od lipca 2000 r. polski dystrykt obejmował jeszcze niedawno Białoruś i Ukrainę. Obecnie mamy wyłącznie polski dystrykt